Společnost Dopravní stavby Brno, s.r.o. působí jako stavební firma, která je schopna zabezpečit výrobní a technické činnosti v oboru stavebnictví, jejíž hlavní předmět činnosti je zaměřen na provádění dopravních a inženýrských staveb a jejich rekonstrukcí.

Hlavní rozsah činnosti společnosti je v oblasti oboru pozemních komunikací a kolejových staveb.

Kolejové stavby

 • Výstavba a opravy TT s působností po celé ČR včetně odhlučnění a antivibračních prvků

 • Zjednokolejnění tratě – pomocí výhybek Californien

 • Opravy a údržba TT a výhybek v městě Brně

 • Strojní čištění kolejnic a technické služby pro DPMB a.s.

Vodohospodářské stavby

 • Kanalizační stoky montované i monolitické („pneumošalung“) vč. domovních přípojek, gravitační i výtlaky, profily – kruhové, vejčité, tlamové, DN100 – 2000

 • Vodovodní řady vč. domovních přípojek z tvárné litiny a plastu, DN32 – 1000

 • Vodojemy, retenční nádrže, suché poldry, propustky, shybky…

 • Čištění koryt menších toků a zpevňování záhozovým lomovým kamenem

Stavby pozemních komunikací

 • Kompletní výstavba a opravy krajských, městských a obecních komunikací a chodníků včetně zemních prací, odvodnění, konstrukčních vrstev a dopravního značení.

 • Výstavba zastávek MHD

 • Výstavba protihlukových stěn

Mosty a betonové konstrukce

 • Opěrné a zárubní zdi ze železobetonu, zhotovení a opravy izolací proti zemní vlhkosti, dobetonávky a reprofilace mostovky, mostních říms, opěr a závěrných zídek

 • Sanace betonových povrchů pomocí sanačních malt

 • Provedení povrchů z česaného betonu

 • Montáž záchytných zařízení – svodidel, zábradlí

 • Skládané gabiony a kamenné zídky na sucho

Městské parky a dětská hřiště

 • Výstavba a opravy dětských hřišť s různými povrchy

 • Revitalizace městských parků

 • Městský a parkový mobiliář

 • Stavby mlatových cest v parcích a zahradách

 • Workoutová hřiště