Celkový objem prací v lokalitě městských parků Velký a Malý Špilberk spočíval v kompletní rekonstrukci cest s dlážděným a hlinitopísčitým povrchem včetně odvodnění, revitalizaci zeleně, výsadby nových stromů a keřů, opravy opěrných zdí, hradeb, doplnění mobiliáře a přeložky inženýrských sítí. Doba provádění 10/2010 – 10/2012.

Cena díla bez DPH: 64,26 mil. Kč. Investor: Statutární město Brno, Dominikánské nám.1,Brno