Během měsíců srpna až prosince 2016 byla realizována ve vozovně Pisárky rekonstrukce kolejového rozvětvení a vybudování nové kusé koleje včetně úpravy zpevněných ploch z betonové zámkové dlažby. Ve stávající hale byla zřízena nová revizní lávka včetně kladkostroje. Součástí rekonstrukce byla obnova NN rozvodů, trakčního vedení a přeložky kanalizace, vodovodu a kabelů.