Stavba obou propustků byla úspěšně předána investorům.  V říjnu roku 2021 byly obě akce zahájeny – hlavní dílo bylo vybudování přeložky stávajícího kanalizačního výtlaku z ČS kamenolom do ČOV  Blansko s využitím malé vodní elektrárny. Litinové potrubí DN400 a DN300 bylo v 1/3 uloženo v podzemní části, potom bylo uloženo pod řekou Svitavou a následně prošlo pod železniční tratí rámovým propustkem do nadzemní části. Náročným skalnatým terénem potrubí pokračuje v prudkém svahu uložené na betonových blocích do nově budované vodní nádrže ČOV. Souběžně s výtlakem byl vybudován v těsné blízkosti druhý propustek pod dráhou, sloužící pro odvod stávajícího potoka do řeky Svitavy. Investor: OHL ŽS a.s. , Svazek vodovodů a kanalizací měst a obcí Boskovice a FIRESTA Fišer a.s.